บริการของเรา

บริการงานจัดทำบัญชี

บริการงานจัดทำบัญชี ได้แก่ คำแนะนำเรื่องระบบบัญชี การบันทึกรายการบัญชี รายงานประจำเดือนและประจำปีที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ การปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงินและรายงานที่ผู้บริหารต้องการสำหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บริการงานสอบบัญชี

บริการงานสอบบัญชี ได้แก่ การสอบทาน (งบการเงินระหว่างกาล) การตรวจสอบ (งบการเงินประจำปี) และการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Agreed Upon Precedures) ปฏิบัติงานโดยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีข้ามชาติ

บริการงานจดทะเบียน

บริการงานจดทะเบียนประเภทต่างๆ ได้แก่ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง การจด ทะเบียนเลิกและชำระบัญชี การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

บริการอื่น

บริการด้านอื่นๆที่เรานำเสนอ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางภาษีและการวางแผนภาษี ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบัญชี ปรึกษาในการวางแผนจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ที่ปรึกษาในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และวิทยากรในการอบรมสัมมนา

ดูบริการของเรา

ทำไมลูกค้าจึงเลือกรับบริการจากเรา

สนใจบริการของเราหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0947860330

ข่าวสารล่าสุด

Post4

เรื่องเล่าจากงานวิจัย: การบัญชีมูลค่ายุติธรรมกับวิกฤตการเงินที่ผ่านมา (ตอน 1/2)

สวัสดีครับ   โพสต์นี้จะเล่าถึงการบัญชีวิธีมูลค่ายุติธรรมกับสถาบันการเงินท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งที่ผ่านมา โดยข้อมูลส่วนใหญ่อ้างอิงจากงาน […]

ภาพที่ 2 โรดแมพของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ NPAEs จากปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปี 2560 (2017)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ SMEs กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ (ตอน 2/2)

สวัสดีครับ   บทความตอนที่แล้ว (ตอน 1/2) ได้เกริ่นนำเรื่องของความเป็นมาของ TFRSs for NPAEs การก้าวไปสู่การบังคับใช้ TFRSs for SMEs ในปี 2560 หรือ […]

ภาพที่ 2 โรดแมพของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ NPAEs จากปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปี 2560 (2017)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ SMEs กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ (ตอน 1/2)

สวัสดีครับ   โพสต์นี้จะพูดถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRSs for SMEs) ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีแผนจะบังคับใช้ในพ […]

ดูข่าวสารทั้งหมด